Aktualny numer


Dla autorów


Procedura wydawnicza


Archiwum


Kontakt


Szukaj

  • Do oceny każdego artykułu zamieszczanego w „Logistics and Transport" powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
  • Redakcja dopuszcza możliwość powołania recenzentów z macierzystej Uczelni. W tym przypadku recenzent zobowiązany jest do formularza recenzji dołączyć oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktów interesów (Oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów).
  • Autor (autor korespondencyjny) jest informowany przez Redakcję o statusie recenzji, zaraz po otrzymaniu jej od recenzentów.
  • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  • Sekretarz Redakcji przesyła autorowi (autorowi korespondencyjnemu) recenzję do zapoznania się. W przypadku zaistnienia uwag zostaje określony termin ich usunięcia.
  • W przypadku negatywnej recenzji autor (autor korespondencyjny) może ustosunkować się do zarzutów recenzenta.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 42

e-mail: lit@msl.com.pl

© 2023 - Logistics and Transport