Aktualny numer


Dla autorów


Procedura wydawnicza


Archiwum


Kontakt


Szukaj

Czasopismo „Logistics and Transport” publikuje materiały zgłoszone poprzez system redakcyjny online. Osoba wprowadzająca artykuł powinna dysponować prawami autorskimi do niego, gdyż podczas tego procesu akceptuje warunki publikacji. Z tej przyczyny redakcja nie przyjmuje do publikacji materiałów zgłaszanych drogą mailową lub przesłanych pocztą. Zgłaszając artykuł należy podać: Imię i nazwisko autora, stopień naukowy, afiliację, dane adresowe oraz numer ORCID.

 

Redakcja przyjmuje oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, artykuły i komunikaty badawcze oraz udokumentowane spostrzeżenia związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, zwłaszcza z zakresu logistyki w języku polskim i angielskim.

 

Przyjmowane do publikacji artykuły powinny spełniać następujące warunki:

 • Edytor MS Word, czcionka Times New Roman 12 pkt (przypisy – 10 pkt).
 • Odstępy między wierszami 1,15.
 • Struktura artykułu:
  • Streszczenie,
  • Słowa kluczowe, maks. 5,
  • Wstęp,
  • Część metodologiczna i merytoryczna podzielona na części (podtytuły) opatrzone numerami
  • Wnioski lub zakończenie,
  • Bibliografia.
 • Materiał ilustracyjny (fotografie, mapy) należy dostarczać jako oddzielne pliki, zapisane w formacie JPG lub TIF (o rozdzielczości co najmniej 300 dpi).
 • Inne kwestie należy sporządzać zgodnie z powszechnie obowiązującymi w typografii.

 

Treść powinna być złożona w jednej kolumnie bez makr i dodatkowych rozszerzeń formatowania. Ilustracje powinny być przygotowane do wydruku w odcieniach szarości. Akapity powinny być oddzielone poprzez zastosowanie większego odstępu lub wcięcie akapitowe.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania w tekście zmian, skrótów i poprawek stylistyczno-językowych. Wszelkie większe zmiany będą konsultowane z autorem.

 

Po pozytywnym przejściu procesu recenzyjnego artykuł ukazuje się w wersji drukowanej, a także cyfrowej. Każdy otrzymuje numer unikalny DOI i kierowany jest do zamieszczenia w bazach bibliograficznych i pełnotekstowych.

 

Prowadzenie transparentnej polityki wydawniczej jest jedną z dróg umożliwiających nie tylko wydawanie najwyższej jakości publikacji, ale również uzyskiwanie wysokich ocen w wykazach czasopism punktowanych. Dlatego Redakcja czasopisma „Logistics and Transport” udostępnia m.in. pełną listę recenzentów publikacji naukowych oraz arkusz recenzji, ponadto zamieszczane są metadane oraz informacje o poszczególnym wkładzie autorów w proces powstawania artykułu naukowego.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 42

e-mail: lit@msl.com.pl

© 2016 - Logistics and Transport