Aktualny numer


Dla autorów


Procedura wydawnicza


Archiwum


Kontakt


Szukaj

Pierwotną formą wydawniczą jest publikacja papierowa.


Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi warunkami publikacji dostępnymi w formularzu zgłoszeniowym. Podczas wprowadzania artykułu wymagana jest akceptacja warunków publikacji oraz w przypadku tekstów posiadających wielu autorów odrębnie przesłane oświadczenie o udziale każdego z nich w zgłaszanym materiale (Oświadczenie autora/autorów).

 

Po wprowadzeniu artykułu (w języku angielskim) poprzez system wydawniczy zostaje on zgłoszony Redaktorowi Prowadzącemu oraz Redaktorowi Naczelnemu, którzy decydują o tym czy artykuł wpisuje się w tematykę czasopisma. Po osiągnięciu pozytywnej opinii artykuł kierowany jest do dwóch recenzentów (Zasady recenzowania publikacji). Recenzenci posiadają umownie 2 tygodnie czasu na potwierdzenie przyjęcia materiału do recenzji oraz wykonanie recenzji. Recenzent wystawia opinię wypełniając odpowiedni formularz online. Formularz recenzji składa się z następujących pytań:

 • Czy problem został sformułowany w dojrzały sposób (tak/nie)?
 • Czy zagadnienie jest nowe w piśmiennictwie naukowym (tak/nie)?
 • Czy stosowana jest poprawna terminologia w danej dziedzinie (tak/nie)?
 • Czy artykuł powołuje się na informacje źródłowe i wcześniejsze wyniki badań (tak/nie)?
 • Czy artykuł posiada odpowienie i poprawne streszczenie i słowa kluczowe (tak/nie)?
 • Czy tytuł i streszczenie odpowiada treści artykułu (tak/nie)?
 • Czy artykuł napisano w jasny i zrozumiały sposób (tak/nie)?
 • Czy zagadnienie opisane w artykule jest istotne a jeśli tak to dlaczego?
 • Jakie są główne merytoryczne zalety artykułu?
 • Jakie są sugestie zmian i poprawy?
 • Jakie są uwagi do artykułu?

 

Formularz recenzji kończy decyzja o rekomendacji do druku, wymaganych korektach lub sugestia odrzucenia artykułu oraz deklaracja czy autor chce mieć wgląd w poprawioną wersję materiału celem ponownej oceny.

 

Otrzymane recenzje stanowią podstawę decyzji o dalszych losach przesłanego artykułu i są załącznikiem do decyzji redakcji. Artykuł może posiadać formę, która:

 • pozwala na jego publikację bez zmian,
 • pozwala na publikację po drobnych zmianach,
 • wymaga głębokich zmian i po nich recenzent jest zainteresowany ponowną ewaluacją,
 • nie nadaje się do publikacji i powinien zostać odrzucony,
 • po głębszej analizie nie wpisuje się w tematykę czasopisma.

 

Poprawione i dopuszczone artykuły kierowane są do opracowania językowego przez redaktora językowego. Pozytywna opinia redaktora językowego dopuszcza artykuł do składu na potrzeby publikacji. Po złożeniu wszystkich artykułów w ramach kolejnego wydania wszystkie teksty ponownie trafiają do sprawdzenia językowego. Redaktor językowy dopuszcza teksty danego numeru do druku i dopiero wtedy materiały zostają wydrukowane.

 

Artykuły są dostępne w postaci wydania drukowanego, a ich kopie udostępniane są w Internecie na stronach internetowych czasopisma.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 42

e-mail: lit@msl.com.pl

© 2023 - Logistics and Transport