Aktualny numer


Dla autorów


Procedura wydawnicza


Archiwum


Kontakt


Szukaj

Wydawcą czasopisma Logistyka i Transport jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław, NIP: 895-174-97-82.

 

Uczelnia działa od 18 lat i propaguje najnowocześniejsze zdobycze nauki związane z logistyką i transportem. Czasopismo ma na celu publikowanie osiągnieć polskich i międzynarodowych uczonych, oraz zachęcanie do dyskusji na aktualne problemy społeczne, cywilizacyjne.

 

Czasopismo jest wydawane kwartalnie w formie papierowej w języku angielskim. Czytelnicy mają także darmowy dostęp do wszystkich artykułów danego numeru, które zamieszczane są na stronie internetowej. Każdy artykuł jest jednoznacznie oznaczony co do numeru, roku wydania, tytułu i autorów. Strona internetowa czasopisma jest platformą dialogu pomiędzy redakcją a czytelnikami. Zawiera także konkretne wytyczne dotyczące sposobu zgłaszania artykułu, recenzowania oraz całego procesu wydawniczego. Sposoby publikowania są transparentne i opierają się na jasnych zasadach, zgodnych z etyką i obowiązującym prawem. Czasopismo podlega procesowi archiwizacji. Zaczynając od numeru pierwszego aż do aktualnego każdy artykuł jest przechowywany w formie pliku pdf na stronie obsługującej procesy redakcyjne czasopisma.

 

Czasopismo naukowe Logistyka i Transport zwraca szczególną uwagę na kwestie etyczne. Dlatego też zarówno autorzy, recenzenci jak i redaktorzy stosują się do zasad postępowania zgodnego z normami etosu naukowego.

 

Autorzy

 

Autorzy przedstawiają artykuły naukowe, które zostały przez nich opracowane samodzielnie, bez naruszenia praw osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności. Nie ma także możliwości publikowania jednego artykułu w kilku czasopismach. Podczas zgłaszania pracy podawani są wszyscy autorzy, którzy wnieśli znaczący wkład w jej powstanie. Niedopuszczalne są sytuacje „ghostwriting”- nieujawnianie informacji o jednym z autorów mających znaczący wpływ na kształt publikacji, „guest authorship” – gdy wymieniona wśród autorów zostaje osoba, która wcale albo w sposób znikomy przyczyniła się do powstania publikacji . Wszyscy autorzy wyrażają zgodę na przedstawienie artykułu do publikacji, niezbędne korekty oraz akceptują jego ostateczną wersję. Na samym początku procesu redakcyjnego powinny być rozwiane wszystkie wątpliwości związane z konfliktem interesów. Przedstawiane są także źródła finansowania i instytucje z którymi są związani autorzy. Autorzy artykułu zapewniają, że był on opracowywany zgodnie z metodologią naukową, w sposób dokładny. Dane na podstawie których tworzono artykuł nie podlegały manipulacji. Co więcej autorzy dysponują materiałami źródłowymi, w oparciu o które artykuł powstał i w razie potrzeby są w stanie ich użyczyć. Wyraźnie oznaczone są także źródła wszelkich treści zaczerpniętych z innych publikacji. Istnieje też rozróżnienie danych aktualnie publikowanych od tych publikowanych wcześniej. Proces publikacji nie wiąże się z żadnymi opłatami.

 

Recenzenci

 

Każdy artykuł podlega opinii dwóch niezależnych recenzentów. Recenzenci dobierani są zgodnie z ich dziedziną wiedzy, specjalizacją, doświadczeniem. Procedura recenzji odbywa się na zasadzie „double-blind peer review” – zarówno recenzenci jak i autorzy nie znają swoich nazwisk co zapobiega stronniczości. Z artykułu jak i druków recenzji usuwane są dane osobowe autorów i recenzentów. Recenzje sporządzane są obiektywnie i w zgodnie z wiedzą merytoryczną recenzentów. Możliwa jest akceptacja, odrzucenie bądź wskazanie koniecznych do naniesienia poprawek. W procesie recenzowania pomiędzy autorami a recenzentami pośredniczy redakcja. Recenzent nie wykorzystuje tekstu do celów innych niż recenzja naukowa. Recenzje przygotowywane powinny być w oznaczonym terminie, wszelki opóźnienia powinny być wyjaśnione i niwelowane.

 

Redaktorzy

 

Osoby wchodzące w skład rady redakcyjnej są wymienieni z imienia i nazwiska zarówno na stronie internetowej jak i w każdym numerze czasopisma. W jej skład wchodzą specjaliści – zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej jak i praktyki - związani z profilem tematycznym czasopisma. Dbają oni o jakość zamieszczanych artykułów, interweniując w przypadku plagiatów lub innych form naruszenia praw autorskich. Decydują także o zakresie tematycznym poszczególnych numerów, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu na określone tematy oraz śledząc najnowsze trendy naukowe. Kontakt z redakcją jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej.

 

Etyka publikacji

 

W wypadku podejrzenia o jakiekolwiek oszustwa lub niedopełnienia związane z procesem badawczym, przygotowywaniem tekstu oraz jego publikacją redakcja czasopisma stosuje konkretne środku mające na celu wyeliminowanie tego typu zachowań min: zwrócenie się z prośbą o wyjaśnienie, odrzucenie artykułu. Jeśli brak wyjaśnień autorów co do podejrzeń redakcja prosi o pomoc przeznaczone do tego instytucje. Na łamach czasopisma jak i na stronie internetowej pojawiają się wszelkie korekty, wyjaśnienia związane z możliwymi pomyłkami. Wszystkie artykuły objęte są ochroną praw autorskich

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław

tel. +48 71 324 68 42

e-mail: lit@msl.com.pl

© 2016 - Logistics and Transport